Hyresavtal för kanotplats


Jag har idag ingått avtal med Roslagens Kanotsällskap (RKS) att förvara min kanot i klubbens lokal vid Vargheden, Norrtälje.

Jag ansvarar själv för försäkring av den förvarade kanoten.
Mina åtaganden vid hyresplats är att delta på minst en städdag av två under året, samt att sköta gräsklippning kring våra lokaler och att städa bryggan en vecka under sommaren, vilken vecka man får tilldelad sker genom lottdragning av styrelsen.

Jag ser till att hålla rent och snyggt efter mig och ser till att låsa ordentligt efter mig.
Om övrig kanotutrustning såsom paddel, flytväst mm förvaras i RKS lokaler, så skall dessa ligga i kanoten.

Om jag inte vill ha kvar platsen meddelar jag styrelsen skriftligt och har då 14 dagar på mig att flytta kanoten. Betalning av hyran ska ske senast den 31 januari i aktuellt kalenderår (eller i anslutning till avtalets tecknande om avtal ingås under löpande år, dock senast 30 dagar efter ingånget avtal).

Utebliven betalning eller avsaknad av påskrivet avtal anses som uppsägning av platsen och åtgärder enligt nedan gäller:

Åtgärder då avtalet har upphört:
Hyresgäst skall föra bort kanoten och övriga tillhörigheter från RKS lokaler senast 14 dagar efter att avtalet upphört, eller efter annan överenskommelse med styrelsen.
Om detta inte sker har RKS rätt att flytta kanoten inom området, avlägsna den från området eller sälja den en månad efter det att hyresgästen skriftligen, till den adress hyresgästen senast uppgivit till RKS, uppmanats att flytta kanoten.
Kostnader för bortskaffning av kanoten betalas av hyresgästen. Vid försäljning har RKS rätt att ta ut sina kostnader och/eller fordringar på hyresgästen.

Ort, datum  __________________________                  

Hyrestagarens namnteckning___________________________________       

Ort, datum ______________________________

Roslagens kanotsällskap, styrelse.  _______________________________